De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd gird

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) gird /ɡɜːd/(I) girt /ɡɜːt/, girded /ˈɡɜːdɪd/
(thou) girdest /ˈɡɜːdɪst/(thou) girtest /ˈɡɜːtɪst/, girtst /ɡɜːtst/, girdedst /ˈɡɜːdɪdst/
(he) girds /ɡɜːdz/, girdeth /ˈɡɜːdɪθ/(he) girt, girded
(we) gird(we) girt, girded
(you) gird(you) girt, girded
(they) gird(they) girt, girded
Subjunctive
PresensPreterite
girdgirt, girded
Imperative
gird
Participles
PresentPast
girding /ˈɡɜːdɪŋ/girt, girded