Ingelsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Ingelske wurd gird

Ingelsk → Frysk

It wurd gird koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.