Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd wringen

Nederlânsk → Frysk
  

It wurd wringen koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.