Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd snuiten

Nederlânsk → Frysk
  

It wurd snuiten koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.