Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd schrijden

Nederlânsk → Frysk

It wurd schrijden koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.