Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd kwijten

Nederlânsk → Frysk

It wurd kwijten koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.