Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd kijven

Nederlânsk → Frysk

It wurd kijven koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.