Ingelsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Ingelske wurd wend

Ingelsk → Frysk

It wurd wend koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.