Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd wiuwe

Frysk → Esperanto

It wurd wiuwe koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.