Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd wite

Frysk → Esperanto
  

It wurd wite koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.