Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd weitsje

Frysk → Esperanto

It wurd weitsje koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.