Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd twinge

Frysk → Esperanto

It wurd twinge koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.