Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd swinke

Frysk → Esperanto

It wurd swinke koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.