Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd strûpe

Frysk → Esperanto

It wurd strûpe koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.