Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd smelte

Frysk → Esperanto

It wurd smelte koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.