Fereuersk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Fereuerske wurd a

Fereuersk → Frysk
  

It wurd a koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.