Wurdboeken op oare websteeën

BuorntaalDoeltaal

WurdboekDoeltaal
 
English Yiddish Online Dictionary (ectaco.co.uk)Ingelsk
Free Online English Yiddish Dictionary (lingvozone.com)Ingelsk
Harkavy’s Dictionary (cs.engr.uky.edu)Ingelsk
Yiddish dictionary lookup (cs.uky.edu)Ingelsk
Yiddish Dictionary Online (yiddishdictionaryonline.com)Ingelsk