Wurdboeken op oare websteeën

BuorntaalDoeltaal

WurdboekBuorntaal
 
La Vortaro (lernu.net)Esperanto
ukrainio.org.uaEsperanto
 
English-Ukrainian Dictionary Express (tripod.com)Ingelsk
Free online English Ukrainian dictionary (lingvozone.com)Ingelsk
Mij Anglijs??ko-Ukra??ns??kyj SlovnykIngelsk