Dictionnaires sur autres sites

Langue de sourceLangue dʹobjet

Dictionnaire
Diccionarios online en 10 idiomas (diccionarios.com)
Enciclop??dia Catalana (enciclopedia.cat)
Institut d???Estudis Catalans - Diec2 (iec.cat)