Persoanlike omnamwurden

De foarmen tusken heakjes binne ûnbeklamde varianten.

PersoanNominatyfDatyfAkkuzatyf
1e persoan inkelfâldechmir (mer)mech
2e persoan inkelfâld, ynformieldu (de)dir (der)dech
2e persoan inkelfâld, formielDir (Der)IechIech
3e persoan inkelfâld, manlikhien (en)him (em)hien (en)
3e persoan inkelfâld, frouliksi (se)hir (er)si (se)
3e persoan inkelfâld, ûnsidichhatt (et)him (em)hatt (et)
1e persoan meartalmir (mer)äis, eisäis, eis
2e persoan meartal, ynformieldir (der)iechiech
2e persoan meartal, formielDir (Der)IechIech
3e persoan meartalsi (se)hinnen (en)si (se)