Die Konjugation des westfriesischen Verbes sprekke

Unregelmäßige Formen sind in Rot gedruckt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
sprekkesprekken
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) sprek(ik) spriek, spruts
(do) sprekst(do) spriekst, sprutst
(hy) sprekt(hy) spriek, spruts
(wy) sprekke(wy) sprieken, sprutsen
(jimme) sprekke(jimme) sprieken, sprutsen
(sy) sprekke(sy) sprieken, sprutsen
Ymperatyf
sprek
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
sprekkend(e)(hat) sprutsen