Die Konjugation des westfriesischen Verbes rêde

Unregelmäßige Formen sind in Rot gedruckt.
Ynfinityf
NammefoarmDoelfoarm
rêderêden
Yndikatyf
NotiidDoetiid
(ik) rêd(ik) rette, rêde
(do) rêdst(do) rettest, rêdest
(hy) rêdt(hy) rette, rêde
(wy) rêde(wy) retten, rêden
(jimme) rêde(jimme) retten, rêden
(sy) rêde(sy) retten, rêden
Ymperatyf
rêd
Mulwurden
FuortsettendOfslutend
rêdend(e)(hat) rêden, ret