De Engelske fonemen

SymboalFoarbylden
/laɪ/ (lie)
/faɪn/ (fine)
/kaʊ/ (cow)
ɐ/kɐt/ (cut)
æ/sæt/ (sat)
æ̃ 1/tæ̃(m)bɹə/ (timbre)
ɑː/ˈfɑːðə*/ (father)
ɑ̃ː 2/ˈʒɑ̃ː(ŋ)ɹə/ (genre)
/ˈɹɛst(ə)ɹɑ̃ː(ŋ)/ (restaurant)
ɒ/gɒt/ (got)
b/bɪn/ (bin)
d/dɪn/ (din)
/dʒɪn/ (gin)
ð/ðiz/ (this)
/meɪn/ (main)
/leɪn/ (lane)
ɛ/sɛt/ (set)
ɛə/ɛə*/ (air)
ɜː/fɜː*/ (fir)
ə/ˈopən/ (open)
/ˈvɪlə/ (villa)
əʊ/bləʊ/ (blow)
/bəʊn/ (bone)
f/fæn/ (fan)
g/gill/ (gill)
h/hɪl/ (hill)
/pis/ (peace)
/fil/ (feel)
ɪ/pɪs/ (piss)
/ˈizɪ/ (easy)
ɪə/fɪə*/ (fear)
/mɪə*/ (mere)
j/jɛs/ (yes)
k/kɪl/ (kill)
/kəʊld/ (cold)
l/lɔ/ (law)
m/mæn/ (man)
n/sɪn/ (sin)
ŋ/siŋ/ (sing)
ɔː/kɔːl/ (call)
/dɔn/ (dawn)
ɔ̃ː 3/ˈbætɔ̃ː(ŋ)/ (baton)
ɔɪ/boy/ (boy)
/hɔɪst/ (hoist)
p/pæn/ (pan)
ɹ/ɹɑt/ (rat)
s/sɪp/ (sip)
/sɛl/ (cell)
ʃ/ʃɪp/ (ship)
t/tɪn/ (tin)
/tʃɪp/ (chip)
/fɛtʃ/ (fetch)
/kuːl/ (cool)
/fjum/ (fume)
ʊ/pʊt/ (put)
ʊə/pʊə*/ (poor)
v/vɑn/ (van)
w/wɒt/ (watt)
ʍ 4/ʍɒt/ (what)
x 5/lɒx/ (loch)
z/zɪp/ (zip)
/ɹəʊz/ (rose)
ʒ/ˈmɛʒə*/ (measure)
* 6/ˈkɑ*/ (car)
ˈ 7/ˈɪnsɜt/ (insert, zelfstandig naamwoord)
/ɪnˈsɜt/ (insert, werkwoord)


Noten

1 Lienfoneem, alternatyf /æm/

2 Lienfoneem, alternatyf /ɑːŋ/

3 Lienfoneem, alternatyf /ɒn/

4 Alternatyf /w/

5 Lienfoneem, alternatyf /k/

6 As /ɹ/, mar allinne útsprutsen as it folgjende wurdlid mei in lûd begjint.

7 Dit symboal jaant oan dat it folgjende wurdlid de haadklam hat.