De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd wake

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) wake /ˈweɪk/(I) woke /ˈwəʊk/, waked /ˈweɪkt/
(thou) wakest /ˈweɪkɪst/(thou) wokest /ˈwəʊkɪst/, wakedst /ˈweɪkɪdst/
(he) wakes /ˈweiks/, waketh /ˈweɪkɪθ/(he) woke, waked
(we) wake(we) woke, waked
(you) wake(you) woke, waked
(they) wake(they) woke, waked
Subjunctive
PresensPreterite
wakewoke, waked
Imperative
wake
Participles
PresentPast
waking /ˈweɪkɪŋ/woken /ˈwəʊk(ə)n/, waked