De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd throw

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) throw /θrəʊ/(I) threw /θɹuː/
(thou) throwest /ˈθɹəʊɪst/(thou) threwest /ˈθɹuːɪst/, threwst /θɹuːst/
(he) throws /θɹəʊz/, throweth /ˈθɹəʊɪθ/(he) threw
(we) throw(we) threw
(you) throw(you) threw
(they) throw(they) threw
Subjunctive
PresensPreterite
throwthrew
Imperative
throw
Participles
PresentPast
throwing /ˈθɹəʊɪŋ/thrown /θɹəʊn/