De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd thrive

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) thrive /θɹaɪv/(I) throve /θɹəʊv/, thrived /θɹaɪvd/
(thou) thrivest /ˈθɹaɪvɪst/(thou) throvest /ˈθɹəʊvɪst/, thrivedst /ˈθɹaɪvɪdst/
(he) thrives /θɹaɪvz/, thriveth /ˈθɹaɪvɪθ/(he) throve, thrived
(we) thrive(we) throve, thrived
(you) thrive(you) throve, thrived
(they) thrive(they) throve, thrived
Subjunctive
PresensPreterite
thrivethrove, thrived
Imperative
thrive
Participles
PresentPast
thriving /ˈθɹaɪvɪŋ/thriven /ˈθɹɪvn/, thrived