De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd think

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) think /θɪŋk/(I) thought /θɔːt/
(thou) thinkest /ˈθɪŋkɪst/(thou) thoughtest /ˈθɔːtɪst/, thoughtst /θɔːtst/
(he) thinks /θɪŋks/, thinketh /ˈθɪŋkɪθ/(he) thought
(we) think(we) thought
(you) think(you) thought
(they) think(they) thought
Subjunctive
PresensPreterite
thinkthought
Imperative
think
Participles
PresentPast
thinking /ˈθɪŋkɪŋ/thought