De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd take

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) take /teɪk/(I) took /tʊk/
(thou) takest /ˈteɪkɪst/(thou) tookest /ˈtʊkɪst/, tookst /tʊkst/
(he) takes /teɪks/, taketh /ˈteɪkɪθ/(he) took
(we) take(we) took
(you) take(you) took
(they) take(they) took
Subjunctive
PresensPreterite
taketook
Imperative
take
Participles
PresentPast
taking /ˈteɪkɪŋ/taken /ˈteɪk(ə)n/