De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd stink

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) stink /stɪŋk/(I) stank /stæŋk/, stunk /stɐŋk/
(thou) stinkest /ˈstɪŋkɪst/(thou) stankest /ˈstæŋkɪst/, stankst /stæŋkst/, stunkest /ˈstɐŋkɪst/, stunkst /stɐŋkst/
(he) stinks /stɪŋks/, stinketh /ˈstɪŋkɪθ/(he) stank, stunk
(we) stink(we) stank, stunk
(you) stink(you) stank, stunk
(they) stink(they) stank, stunk
Subjunctive
PresensPreterite
stinkstank, stunk
Imperative
stink
Participles
PresentPast
stinking /ˈstɪŋkɪŋ/stunk /stɐŋk/