De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd shake

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) shake /ʃeɪk/(I) shook /ʃʊk/
(thou) shakest /ˈʃeɪkɪst/(thou) shookest /ˈʃʊkɪst/, shookst /ʃʊkst/
(he) shakes /ʃeɪks/, shaketh /ˈʃeɪkɪθ/(he) shook
(we) shake(we) shook
(you) shake(you) shook
(they) shake(they) shook
Subjunctive
PresensPreterite
shakeshook
Imperative
shake
Participles
PresentPast
shaking /ˈʃeɪkɪŋ/shaken /ˈʃeɪk(ə)n/