De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd light

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) light /laɪt/(I) lit /ˈlɪt/, lighted /ˈlaɪtɪd/
(thou) lightest /ˈlaɪtɪst/(thou) littest /ˈlɪtɪst/, litst /lɪtst/, lightedst /ˈlaɪtɪdst/
(he) lights /laɪts/, lighteth /ˈlaɪtɪθ/(he) lit, lighted
(we) light(we) lit, lighted
(you) light(you) lit, lighted
(they) light(they) lit, lighted
Subjunctive
PresensPreterite
lightlit, lighted
Imperative
light
Participles
PresentPast
lighting /ˈlaɪtɪŋ/lit, lighted