De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd lend

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) lend /lɛnd/(I) lent /lɛnt/
(thou) lendest /ˈlɛndɪst/(thou) lentest /ˈlɛntɪst/, lentst /lɛntst/
(he) lends /lɛndz/, lendeth /ˈlɛndɪθ/(he) lent
(we) lend(we) lent
(you) lend(you) lent
(they) lend(they) lent
Subjunctive
PresensPreterite
lendlent
Imperative
lend
Participles
PresentPast
lending /ˈlɛndɪŋ/lent