De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd learn

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) learn /lɜːn/(I) learnt /lɜːnt/, learned /lɜːnd/
(thou) learnest /ˈlɜːnɪst/(thou) learntest /ˈlɜːntɪst/, learntst /lɜːntst/, learnedst /ˈlɜːnɪdst/
(he) learns /lɜːnz/, learneth /ˈlɜːnɪθ/(he) learnt, learned
(we) learn(we) learnt, learned
(you) learn(you) learnt, learned
(they) learn(they) learnt, learned
Subjunctive
PresensPreterite
learnlearnt, learned
Imperative
learn
Participles
PresentPast
learning /ˈlɜːnɪŋ/learnt, learned