De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd lean

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) lean /liːn/(I) leant /lɛnt/, leaned /liːnd/
(thou) leanest /ˈliːnɪst/(thou) leantest /ˈlɛntɪst/, leantst /lɛntst/, leanedst /ˈliːnɪdst/
(he) leans /liːnz/, leaneth /ˈliːnɪθ/(he) leant, leaned
(we) lean(we) leant, leaned
(you) lean(you) leant, leaned
(they) lean(they) leant, leaned
Subjunctive
PresensPreterite
leanleant, leaned
Imperative
lean
Participles
PresentPast
leaning /ˈliːnɪŋ/leant, leaned