De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd bid

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) bid /bɪd/(I) bade 1 /beɪd/, bid 2
(thou) biddest /ˈbɪdɪst/(thou) badest 1 /ˈbeɪdɪst/, biddest 2
(he) bids /bɪdz/, biddeth /ˈbɪdɪθ/(he) bade 1, bid 2
(we) bid(we) bade 1, bid 2
(you) bid(you) bade 1, bid 2
(they) bid(they) bade 1, bid 2
Subjunctive
PresensPreterite
bidbade 1, bid 2
Imperative
bid
Participles
PresentPast
bidding /ˈbɪdɪŋ/bidden 1 /ˈbɪdn/, bid 2


Noaten

1 freegje, befelje, sizze

Foarbyld: They bade us farewell.

2 bieden

Foarbyld: She bid sixty euros for the painting.