De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd be

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) am /æm/, /m/(I) was /wɒz/
(thou) art /ɑːt/(thou) wast /wɒst/
(he) is /ɪz/, /(ə)z/(he) was /wɒz/
(we) are /ɑː*/, /ə*/(we) were /wɜː*/
(you) are(you) were
(they) are(they) were
Subjunctive
PresensPreterite
(I) be /biː/, /bɪ/(I) were
(thou) beest /biːst/(thou) wert /wɜːt/
(he) be(he) were
(we) be(we) were
(you) be(you) were
(they) be(they) were
Imperative
be
Participles
PresentPast
being /ˈbiːɪŋ/been /biːn/, /bɪn/