De ferfoarming fan it Ingelske tiidwurd abide

Utspraakkaai

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Indicative
PresensPreterite
(I) abide /əˈbaɪd/(I) abode /əˈbəʊd/, abided /əˈbaɪdɪd/
(thou) abidest /əˈbaɪdɪst/(thou) abodest /əˈbəʊdɪst/, abidedst /əˈbaɪdɪdst/
(he) abides /əˈbaɪdz/, abideth /əˈbaɪdɪθ/(he) abode, abided
(we) abide(we) abode, abided
(you) abide(you) abode, abided
(they) abide(they) abode, abided
Subjunctive
PresensPreterite
abideabode, abided
Imperative
abide
Participles
PresentPast
abiding /əˈbaɪdɪŋ/abode, abided