Persoanlike omnamwurden

De foarmen tusken heakjes binne ûnbeklamde varianten.

PersoanNominatyfObjektfoarm
1e persoan inkelfâldik (’k)mij (me)
2e persoan inkelfâld, ynformieljij (je)jou (je)
2e persoan inkelfâld, formieluu
2e persoan inkelfâldgij 1 (ge 1)u
3e persoan inkelfâld, manlik hij (’ie 2)hem (’m)
3e persoan inkelfâld, froulikzij (ze)haar (’r, d’r)
3e persoan inkelfâld, ûnsidichhet (’t)het (’t)
1e persoan meartalwij (we)ons
2e persoan meartal, ynformieljullie (je), jelui 5 (je)jullie (je), jelui 5 (je)
2e persoan meartal, formielu, ulieden 5u, ulieden 5
2e persoan meartalgij 1 (ge 1), gijlieden 5u, ulieden 5
3e persoan meartal, foar persoanenzij (ze)hun 3 (ze), hen 4 (ze)
3e persoan meartal, foar dingenzij (ze)die 6 (ze)


Noaten

1 Argaysk yn Noardnederlânsk

2 Allinne efter it tiidwurd. Mar as it tiidwurd einet op -e, wurdt it oansjuttend omnamwurd die brûkt.

3 Yn formiele taal allinne tredde fal

4 Yn formiele taal allinne fjirde fal

5 Argaysk

6 Fan rjochten is die in oansjuttend omnamwurd.