De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd wassen (waakse)

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) was(ik) wies
(jij) wast; was (jij)(jij) wies
(hij) wast(hij) wies
(wij) wassen(wij) wiesen
(gij) wast(gij) wiest
(zij) wassen(zij) wiesen
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) wasse(dat ik) wiese
(dat jij) wasse(dat jij) wiese
(dat hij) wasse(dat hij) wiese
(dat wij) wassen(dat wij) wiesen
(dat gij) wasset(dat gij) wieset
(dat zij) wassen(dat zij) wiesen
Gebiedende wijs
AlgemeenMeervoud
waswast
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
wassend(e)(zijn) gewassen