De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd vergeten

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) vergeet(ik) vergat
(jij) vergeet(jij) vergat
(hij) vergeet(hij) vergat
(wij) vergeten(wij) vergaten
(gij) vergeet(gij) vergat
(zij) vergeten(zij) vergaten
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) vergete(dat ik) vergate
(dat jij) vergete(dat jij) vergate
(dat hij) vergete(dat hij) vergate
(dat wij) vergeten(dat wij) vergaten
(dat gij) vergetet(dat gij) vergatet
(dat zij) vergeten(dat zij) vergaten
Gebiedende wijs
vergeet
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
vergetend(e)(hebben1/zijn2) vergeten


Noaten

1 der net aon tocht hawwe

Foarbyld: Ik heb vergeten om de deur te sluiten.

2 jin net mear te binnen bringe kinne

Foarbyld: Die gebeurtenis is ze allang vergeten.