De ferfoarming fan it Nederlânske tiidwurd schuiven

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Aantonende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(ik) schuif(ik) schoof
(jij) schuift; schuif (jij)(jij) schoof
(hij) schuift(hij) schoof
(wij) schuiven(wij) schoven
(gij) schuift(gij) schooft
(zij) schuiven(zij) schoven
Aanvoegende wijs
Tegenwoordige tijdVerleden tijd
(dat ik) schuive(dat ik) schove
(dat jij) schuive(dat jij) schove
(dat hij) schuive(dat hij) schove
(dat wij) schuiven(dat wij) schoven
(dat gij) schuivet(dat gij) schovet
(dat zij) schuiven(dat zij) schoven
Gebiedende wijs
AlgemeenMeervoud
schuifschuift
Deelwoorden
TegenwoordigVerleden
schuivend(e)(hebben1/zijn2) geschoven


Noaten

1 oorbringend, of lykhâldend (as it begjin‐ of einpunt fan in beweging net oanjûn wurd)

Foarbyld: Ze hebben al onze tegenwerpingen van tafel geschoven.

Foarbyld: De lading heeft een klein beetje geschoven.

2 lykhâldend (as it begjin‐ of einpunt fan in beweging oanjûn wurd)

Foarbyld: De kisten zijn tijdens het transport naar voren geschoven.