Nederlandse hooftelwoorde

SyfersWoordeUitspraak
0nul/nʏl/
1een, één 1/en/
2twee/tʋe/
3drie/dri/
4vier/vir/
5vijf/vɛif/
6zes/zɛs/
7zeven/ˈzevə(n)/
8acht/ɑxt/
9negen/ˈneɣə(n)/
10tien/tin/
11elf/ˈɛl(ə)f/
12twaalf/ˈtʋal(ə)f/
13dertien/ˈdɛrtin/
14veertien/ˈvertin/
15vijftien/ˈvɛiftin/
16zestien/ˈzɛstin/
17zeventien/ˈzevə(n)tin/
18achttien/ˈɑxtin/
19negentien/ˈneɣə(n)tin/
20twintig/ˈtʋɪntəx/
30dertig/ˈdɛrtəx/
40veertig/ˈfertəx/
50vijftig/ˈfɛiftəx/
60zestig/ˈsɛstəx/
70zeventig/ˈsevə(n)təx/
80tachtig/ˈtɑxtəx/
90negentig/ˈneɣə(n)təx/
100honderd/ˈhɔndərt/
1.000duizend/ˈdœyzənt/
1000.000miljoen/mɪlˈjun/
1000.000.000miljard/mɪlˈjɑrt/


Noot

1 Die spelling één word gebruik as die telwoord vir die lidwoord een gehou kan word.