Ordnungszahlwörter

ZifferWörter
1steeerste
2detweede
3dederde
4devierde
5devyfde
6desesde
7ndesewende
8steagste
9ndenegende
10detiende
11deelfde
12detwaalfde
13dedertiende
14deveertiende
15devyftiende
16desestiende
17desewentiende
18deagtiende
19denegentiende
20stetwintigste
30stedertigste
40steveertigste
50stevyftigste
60stesestigste
70stesewentigste
80stetagtigste
90stenegentigste
100stehonderdste
1 000steduisendste
1 000 000stemiljoenste
1 000 000 000stemiljardste