De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd weet

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
weetwis
Verlede deelwoord
geweet