De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd wees

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
iswas
Verlede deelwoord
gewees