De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
hethad
Verlede deelwoord
gehad