De ferfoarming fan it Afrikaanske tiidwurd dink

Unregelmjittige foarmen binne yn read printe.
Teenwoordige tydVerlede tyd
dinkdag, dog
Verlede deelwoord
gedag, gedog, gedink