Bazaj numeraloj

CiferojVortoj
0nul
1een
2twee
3drie
4vier
5vyf
6ses
7sewe
8ag, agt
9nege
10tien
11elf
12twaalf
13dertien
14veertien
15vyftien
16sestien
17sewentien
18agtien
19negentien
20twintig
30dertig
40veertig
50vyftig
60sestig
70sewentig
80tagtig
90negentig
100honderd
1 000duisend
1 000 000miljoen
1 000 000 000miljard
1 000 000 000 000biljoen